学习宝典

小学宋词三百首:《韩元吉•六州歌头》

【作品简介】 《六州歌头·东风著意》由韩元吉创作,被选入《宋词三百首》。这首词怀念逝去的甜美爱情。明写桃花,暗写与“新妆”“红粉”相恋的情感经历。在表现手法上,具有象征主义特点,桃花的形象,红粉佳人的形象均迷离朦胧。“香如雾”、“和烟雨”、“梦佳期”营造出无限美妙、饱蕴深情的境界。化用“刘郎”、“武陵”典故,给人丰富的审美联想。全篇以桃花为始终,咏花与写人相映衬,风韵绮丽,格调激越。 【原文】

dōnɡ fēnɡ zhù yì , xiān shànɡ xiǎo táo zhī 。 东 风 著 意 , 先 上 小 桃 枝 。

hónɡ fěn nì , jiāo rú zuì , yǐ zhū fēi 。  红 粉 腻 , 娇 如 醉 , 倚 朱 扉 。

jì nián shí , yǐn yìnɡ xīn zhuānɡ miàn , lín shuǐ àn , chūn jiānɡ bàn ,  记 年 时 , 隐 映 新 妆 面 , 临 水 岸 , 春 将 半 ,

yún rì nuǎn , xié qiáo zhuǎn , jiá chénɡ xī 。  云 日 暖 , 斜 桥 转 , 夹 城 西 。

cǎo ruǎn shā pínɡ , bá mǎ chuí yánɡ dù , yù lè zhēnɡ sī ① 。  草 软 莎 平 , 跋 马 垂 杨 渡 , 玉 勒 争 嘶 ① 。

rèn é méi nínɡ xiào , liǎn báo fú yàn zhī , xiù hù cénɡ kuī , hèn yī yī 。  认 蛾 眉 凝 笑 , 脸 薄 拂 燕 支 , 绣 户 曾 窥 , 恨 依 依 。

 

ɡònɡ xié shǒu chù , xiānɡ rú wù ,  共 携 手 处 , 香 如 雾 ,

hónɡ suí bù , yuàn chūn chí 。  红 随 步 , 怨 春 迟 。

xiāo shòu sǔn , pínɡ shuí wèn ?  销 瘦 损 , 凭 谁 问 ?

zhǐ huā zhī , lèi kōnɡ chuí 。  只 花 知 , 泪 空 垂 。

jiù rì tánɡ qián yàn ② , hé yān yǔ , yòu shuānɡ fēi 。  旧 日 堂 前 燕 ② , 和 烟 雨 , 又 双 飞 。

rén zì lǎo , chūn chánɡ hǎo , mènɡ jiā qī 。  人 自 老 , 春 长 好 , 梦 佳 期 。

qián dù liú lánɡ ③ , jǐ xǔ fēnɡ liú dì , huā yě yīnɡ bēi 。  前 度 刘 郎 ③ , 几 许 风 流 地 , 花 也 应 悲 。

dàn mánɡ mánɡ mù ǎi , mù duàn wǔ línɡ xī ④ , wǎnɡ shì nán zhuī 。  但 茫 茫 暮 霭 , 目 断 武 陵 溪 ④ , 往 事 难 追 。  

【注释】 ①跋马:驰马。玉勒:玉制的以民衔,也泛指马。 ②“旧日”句:刘禹锡《乌衣巷》诗:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。” ③前度刘郎:指刘禹锡。暗用刘禹锡《再游玄都观》“前度刘郎今又来”诗句。 ④武陵溪:用陶渊明《桃花源记》故事,也暗刘晨玩肇事。 【译文】 东风带着情意,先朝小小的桃枝上飞。美人红粉细腻,娇艳如痴如醉,斜倚着朱红的门扉。记得去年时,她新妆衬着芙蓉面,隐隐与桃花相映争艳,临水自怜。春天过去一半,云日融融暖,顺着斜桥回转,直到夹城西边。绿草柔软平展,马儿跑得欢,渡口垂柳翩翩,玉勒的骏马嘶鸣着驰跃争先。我认出她秀美的蛾眉,凝神一瞥的笑脸,面颊胭脂愁恨绵绵不断。当年携手共游之处,桃花依旧芳香如雾,满地落红随地步履旋舞,怨恨春光到迟暮。惜春人也消魂瘦损,又靠谁来慰问?只有桃花知心,空将清泪垂淋。旧日堂前筑巢的燕儿,随着烟雾迷濛的春雨,又双双飞回旧居。惜春人空自衰老,年年更新的春光永远美好,但愿如梦在佳期中跟着的春天重新来到。前度刘郎今又到,昔日风流之地旧迹剩多少?桃花见此也应悲哀伤恼。只见黄昏时云靄茫茫一片,武陵溪已然看不见,往事已难以追返。 

>>点击查看小学宋词三百首专题,阅读更多相关文章!

相关阅读

免费预约

价值600元课程包

立即预约

海风用户注册协议

1特别提示

1.1. 本用户协议,系为保护用户及海风教育平台运营方(以下简称“海风教育”或“运营方”)双方的权利义务所设置,请用户务必仔细、审慎阅读并理解本协议各条款内容,特别是本协议中以加黑加粗方式进行标识的相关免除或限制双方权利义务的条款。

1.2. 当用户按照注册相关页面提示填写信息、阅读并同意本协议且完成全部注册程序后,即表示用户已充分阅读、理解并接受本协议的全部内容,并与运营方达成一致,成为海风教育的用户。阅读本协议的过程中,如果用户不同意本协议或其中任何条款约定,用户应立即停止注册。

1.3. 在本协议生效前已成为海风教育的注册用户的,用户访问和/或使用平台网站的行为将被视为用户表示同意接受本协议的全部内容,如果用户不同意本协议或其中任何条款约定的,请用户立即停止访问或使用相关平台。

2. 用户注册与管理

2.1. 用户确认在注册或使用海风教育相关平台服务时,应当具备相应的民事能力,不存在任何影响相关使用行为效力的限制情形,否则应由用户自行承担由此造成的全部法律责任。

2.2. 用户确认在注册海风教育相关平台账号时,应当使用本人所有的真实有效的个人信息(包括但不限于姓名、手机号码、身份证号码等)进行注册,不得有使用他人身份信息的情形。如用户个人资料有任何变动,应及时更新。

2.3.用户在注册或使用海风教育相关平台服务时,如需设置用户昵称、头像、简介等的,用户应确保相关内容不存在如下情形:

(1) 侵犯个人、企事业单位或社会团体的合法权益,包括但不限于专利权、著作权、商标权,或姓名权、名称权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权等;

(2) 损害监管部门、国家机关及政府形象等;

(3) 损害海风教育运营方及其关联公司的商誉或信誉等合法权益;

(4) 含有性别歧视、种族歧视、地域歧视,含有恐怖、暴力、色情等违反社会公序良俗或国家相关法律法规的内容;

(5) 其他不符合海风教育平台管理规则的内容。

2.4. 2.4. 用户注册成功后,该用户账号和密码由用户本人负责保管;用户应当对其账号进行的所有行为承担法律责任。为使用户更好地使用平台服务,海风教育有权依据相关法律规定要求用户进行实名认证。

2.5. 用户同意海风教育运营方在提供服务的过程中以各种方式投放各种商业性广告或其他任何类型的商业信息,并且用户同意接受海风教育运营方通过电话、电子邮件等方式向用户介绍海风教育相关商业信息。

2.6. 如用户注册的免费网络服务的账号在任何连续180日内未实际使用,或者用户注册的收费网络服务的账号在其订购的收费网络服务的服务期满之后连续180日内未实际使用,则海风教育有权注销该账号

2.7. 用户不应将其账号、密码转让或出借给他人使用。如发现任何未经授权使用账户访问和/或使用运营方平台或其他可能导致账户遭窃、遗失的情况,建议用户应立即通知运营方。用户应理解运营方对用户的任何请求采取行动均需要合理时间,除运营方存在过错外,运营方对在采取行动前已经产生的后果不承担任何责任。

3. 平台服务

3.1. 用户可根据自身需求选择使用海风教育的平台服务,具体收费类的服务内容以用户与运营方签署的服务协议及/或运营方平台公示的内容为准。

3.2. 用户支付的费用仅包含所购买的服务内容,不包括用户为使用服务内容所需的相关设备(如个人电脑、手机、调制解调器或其他与接入互联网或移动网有关的装置)及所需的费用(如网络信息费、电话费等)等。

3.3. 对于用户未支付费用的免费服务,运营方有权依据业务需要随时进行调整或变更服。对于付费服务,运营方如需调整或变更的,运营方须依据与相关用户签署的服务协议执行。

3.4. 用户理解因平台维护需要或其他不可抗力导致的平台服务发生中断、暂停的情形,但运营方应在合理的期间内及时修复。

4. 使用规则

4.1. 用户在使用海风教育平台服务的过程中,必须履行如下义务: (1) 遵守国家相关法律法规及所有与网络服务有关的网络规定等;
(2) 不得为任何非法目的而使用海风教育平台的网络服务;
(3) 不得以任何形式使用海风教育网络服务侵犯海风教育及其关联方的合法权利;
(4) 不得利用海风教育网络服务系统进行任何可能对互联网或移动网正常运转造成不利影响的行为;
(5) 不得利用海风教育提供的网络服务上传、展示或传播任何虚假的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、庸俗淫秽的或其他任何违法或不良的信息资料;
(6) 不得使用或发布任何侵犯第三方的专利权、著作权、商标权、名誉权或其他任何合法权益的内容;
(7) 不得有其他有损海风教育运营方及其关联方、任何第三方合法权利的行为。

4.2. 如因用户上传、发布的内容含有以上第4.1条相关信息或内容的,用户应承担由此导致的相关法律责任,运营方将依据相关规定对该等内容采取删除、屏蔽等措施。同时用户还须承担因此给海风教育产生的全部损失,包括但不限于财产损失、名誉损失、律师费、交通费等因维权而产生的合理费用。

4.3. 如相关平台服务中包含海风教育之外第三方的网站或资源链接的,因运营方对相关网站或资源内容等无法进行控制或审查,用户在访问相关第三方网站或资料链接时应当审慎辨别,如因使用该第三方提供的服务造成任何损失的,应由用户向该第三方主张权利。

5. 知识产权

5.1. 除非另有约定或运营方另行声明,海风教育平台内的所有内容(用户依法享有版权的内容除外)、技术、软件、程序、数据及其他信息(包括但不限于文字、图像、图片、照片、音频、视频、图表、色彩、版面设计、电子文档)的所有知识产权(包括但不限于版权、商标权、专利权、商业秘密等)及相关权利,均归海风教育运营方或其关联公司所有。未经许可,任何人不得擅自使用(包括但不限于复制、传播、展示、镜像、上载、下载、修改、出租)。任何单位和个人不得私自转载、传播和提供观看服务或者有其他侵犯运营方知识产权的行为,否则将承担相关的法律责任。

6. 个人信息保护

6.1. 对于用户在使用运营平台产生的个人信息,海风教育将采取相关措施予以保护,具体详见海风教育官网(www.hfjy.com)“隐私政策”相关内容。

7. 违约责任

7.1. 用户同意遵守本协议相关约定内容,如因用户违反有关法律、法规或本协议项下的任何条款而给海风教育或任何第三人造成损失的,用户同意承担由此造成的损害赔偿责任。

7.2. 如因用户违反相关法律法规或本协议约定,海风教育有权根据平台规则对相应内容和信息进行删除、屏蔽等处理或对相关用户的账户进行暂停使用、注销等处理。

8. 协议修改

8.1. 海风教育有权根据国家法律法规变化及平台服务运营需要对本协议进行修改调整,海风教育将会通过本协议第九条约定的方式通知用户,相关内容自通知发布之日起生效。

8.2. 如用户对变更后的协议内容不同意的,用户有权停止使用网络服务。如果用户继续使用网络服务,则视为用户接受海风教育对本协议相关条款所做的修改。

9. 通知送达

9.1. 用户应当向运营方提供真实有效的联系方式,包括用户的电子邮箱地址、联系电话、等,对于前述联系方式的变更,用户应及时通知运营方。用户同意用于登陆运营方平台接受站内消息、弹出消息、推送消息的账户,同样是用户的有效联系方式。

9.2. 用户同意海风教育运营方通过如下方式向其送达各类通知:
(1) 在运营方平台发布公告;
(2) 站内消息、弹出消息、客户端推送的消息;
(3) 根据用户预留于运营方平台的联系方式发出的电子邮件、手机短信、函件等。

9.3. 上述通知方式中,以电子方式发出的书面通知,包括平台公告、站内消息、弹出消息、客户端推送信息、电子邮件、手机短信,在发送成功后即视为送达;以纸质载体发出的书面通知,如函件等,在发出之日起三个自然日后视为送达。

9.4. 运营方向用户送达的此类通知在内容上可能对用户的权利义务产生重大的影响,如因用户未能及时更新有效联系方式导致通知无法送达或用户未及时查阅相关通知导致的法律责任,应由用户自行承担。

10. 法律管辖

10.1. 本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律并受中国法院管辖。

10.2. 如双方就本协议内容或其执行发生任何争议,双方应尽量友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向海风教育经营所在地的人民法院提起诉讼。

11. 其他规定

11.1. 本协议构成双方对本协议之约定事项及其他有关事宜的完整协议,除本协议规定的之外,未赋予本协议各方其他权利。

11.2. 如本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力,本协议的其余条款仍应有效。

海风隐私政策

本政策规则旨在向使用海风教育相关运营平台的用户说明,海风教育在收集、储存、使用、披露、保护用户相关个人信息的方式及规则,请在使用相关运营平台前仔细阅读本规则,如用户不同意本规则相关内容,用户应立即停止注册或使用相关运营平台。

一、我们可能收集的个人信息及使用

1.用户在注册或使用相关运营平台的网络服务时,我们将通过注册表格、服务订单等形式要求用户提供用户或其被监护人的姓名、性别、年龄、出生日期、身份证号码、电话、住址、电子邮件、在读年级、拟购买服务内容等信息,以便我们根据相关信息数据为用户或其被监护人提供相关的产品或服务,并不断优化和提升产品或服务内容。

2.用户在使用我们提供的服务过程中,我们将会在获得用户授权许可的情况下,访问用户所使用的终端设备的麦克风、摄像头、音频设备等进行课程服务的录音录像,以及对终端设备使用的系统及网络进行检测,以便提升用户的服务体验。

3.我们可能通过Cookies收集和使用用户的相关信息以及记录用户使用的设备IP地址、浏览器类型,已便于为用户提供更加个性化的体验。

二、我们如何储存保护个人信息

1.我们将依据国家相关政策法规,采取各种技术手段、管理措施对用户个人信息进行保护,包括但不限于数据加密、防火墙、物理访问控制以及信息访问授权控制等方式。

2.用户在使用相关运营平台的产品或服务时,应妥善保管个人的账号及密码,如用户发生密码遗失、账号被盗用等异常情况,应立即联系我们,以便采取措施防止个人信息泄露。用户理解我们采取相关行动之前需要合理的时间,如在此之前相关信息泄露产生的任何损失应由用户自行承担。

三、我们如何披露个人信息

我们将严格遵守国家相关法律的规定保护用户的个人信息,除下列情况外,我们将不会向任何第三方披露用户的个人信息:

(1) 事先获得用户的书面明确授权;

(2) 依据国家相关法律法规或政府主管部门的要求;

(3) 为维护社会公众的利益;

(4) 为维护本网站的合法权益;

四、用户如何管理及控制个人信息

1.用户可通过持有的账号密码修改、更新、删除个人信息相关内容。用户可采取定期变更账号密码的方式对个人信息进行保护。

2.用户在使用我们相关平台的具有社交属性的产品或服务期间,应谨慎选择所上传或发布到平台的个人信息内容,否则相关个人信息存在被其他用户或任何第三方进行复制、转发、使用的可能。

3.用户可以通过变更cookies设置等方式,控制对相关个人信息的收集,但用户亦可能因此无法获得我们提供的相关的服务内容。

4.对于用户在具有社交属性的平台发布的个人敏感信息,我们将视情况采取相关保护措施。

五、信息推送服务

1.用户在注册完成或提交个人试听需求服务后,我们将可能使用相关个人信息,向用户提供电话销售、电子邮件、短信推送等服务,如用户不希望收到相关服务信息,可按照相关提示进行取消。

2.基于网络服务的特殊性,我们在必要的情形下,可能向用户发送产品或服务的相关通知(包括但不限于课程安排等事项)。

六、其他

1.本规则仅适用于用户在使用海风教育相关运营平台过程中发生的个人信息保护问题,如因用户使用第三方链接或服务产生的个人信息问题不在此列,用户应在使用相关第三方服务时仔细查阅相关网站的个人信息保护政策。

2.本规则亦将作为海风教育相关运营平台的注册协议的一部分,与注册协议具有同等法律效力。